John Porter (Minneapolis Southwest) defeated Unknown (Sibley East)
John Porter
Minneapolis Southwest
0
Unknown
Sibley East
0