James Pinewski (Anoka) defeated Ferhan Abdisa (Osseo)
Ferhan Abdisa
Osseo
5
James Pinewski
Anoka
7
 
O O O
Period 1
 Takedown (2:00)
Caution (2:00) 
02
Choice 1
 Bottom
00
Period 2
 Reversal (2:00)
 3 Nearfall (2:00)
Reversal (2:00) 
3 Nearfall (2:00) 
55
Choice 2
Bottom 
00
Period 3
Caution (2:00) 
00