Arron Trio (Maple River) defeated Jon Whitney (Madelia/Truman/Martin Luther)
Jon Whitney
Madelia/Truman/Martin Luther
0
Arron Trio
Maple River
0