Jon Whitney (Madelia/Truman/Martin Luther) defeated Joe Weber (Fairmont)
Jon Whitney
Madelia/Truman/Martin Luther
0
Joe Weber
Fairmont
0