Derek Weinmann (Irondale) defeated Alex Eastman (St. Francis)
Alex Eastman
St. Francis
5
Derek Weinmann
Irondale
19
 
O O
Period 1
 Takedown (2:00)
Escape (2:00) 
 Takedown (2:00)
Escape (2:00) 
 Takedown (2:00)
Escape (2:00) 
 Takedown (2:00)
 3 Nearfall (2:00)
311
Period 2
 Escape (2:00)
 Takedown (2:00)
Escape (2:00) 
Penalty 1 (2:00) 
 Takedown (2:00)
 3 Nearfall (2:00)
28