Ryan Weinmann (Irondale) defeated CJ Leibel (St. Francis)
CJ Leibel
St. Francis
5
Ryan Weinmann
Irondale
12
 
O O O
Period 1
 Takedown (2:00)
Escape (2:00) 
 Takedown (2:00)
14
Period 2
 Reversal (2:00)
Escape (2:00) 
 Takedown (2:00)
14
Period 3
Escape (2:00) 
 Takedown (2:00)
Escape (2:00) 
 Takedown (2:00)
Escape (2:00) 
34